Ročník 2002
V septembri 2002 sa zišla 7-členná odborná porota odborníkov z praxe pod predsedníctvom dr. Bernardíny Borsíkovej, personálnej manažérky Slovenského rozhlasu, aby vyhodnotila kandidátske návrhy na ocenenie Slovenskou cenou roka za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.

Zo všetkých prihlásených projektov boli v súlade so štatútom vybraté nasledovné tri víťazné projekty (bez poradia):

 

fotografia  


www.education.sk - portál do sveta ďalšieho vzdelávania
autori: Ing. Peter Trgala a Ing. Daniel Bahna
organizácia: Techprom, s.r.o.

Projekt rieši problém informovanosti manažérov vzdelávania v organizáciách o aktuálnej ponuke vzdelávacích podujatí zo strany vzdelávacích spoločností. Riešenie spočíva v celoplošne dostupnej internetovej stránke www.education.sk s aktuálnymi, zhrňujúcimi informáciami a s možnosťou selektívneho výberu potrebných informácií.

 

fotografia 


Vybudovanie celopodnikového vzdelávacieho systému SPP, a.s.
autor: PhDr. Jozef Mintál
organizácia: SPP, a.s.

Projekt rieši vybudovanie väčšieho komplexného vzdelávacieho centra veľkého celoslovenského podniku. Riešenie spočíva vo vytvorení vízie cieľového stavu, získaní podpory zo strany vrcholového vedenia, získaní finančnej dotácie od zahraničného strategického partnera, vo vytvorení ubytovacej, stravovacej a materiálnej základne, vo vytvorení systému každoročnej identifikácie vzdelávacích potrieb, plánovacej a realizačnej metodiky, v zostavení katalógu vzdelávacích akcií dostupných na všetkých miestach v podniku, v systému hodnotenia vzdelávacích podujatí, vo vytvorení vnútropodnikovej skupiny lektorov a siete externých dodávateľov vzdelávania.

 

fotografia 


Zmena podnikovej kultúry a mikroklímy v Heineken Slovensko, a.s.
autori: Ing. Tatiana Orglerová
organizácia: Heineken Slovensko, a.s.

Projekt rieši problém riadenia podnikovej kultúry a odstraňovania motivačných bariér vo väčšom podniku s priestorovo vzdialenými výrobnými jednotkami. Riešenie spočíva v získaní informácií o prostredí podniku, v príprave prostredia na vnútropodnikový prieskum, v zapojení a inštruovaní externého partnera na realizáciu prieskumu a v cielenom využití získaných informácií na vytvorenie sady celopodnikových nástrojov na ovplyvňovanie podnikovej kultúry a mäkkých motivačných faktorov konkrétnych pracovísk.

V kategórii osobností personálneho manažmentu porota v tomto ročníku neudelila Cenu žiadnemu suťažiacemu návrhu.

Ceny boli laureátom odovzdané na 5. národnej konferencii Ľudia v pracovnom procese na slávnostnej recepcii.Kliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenieKliknite pre zväčšenie